มาตรการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก

มาตรการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก

1.ทำความสะอาดพื้นระหว่างวันและหลังปิดให้บริการในแต่ละวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

2.ทำความสะอาดเครื่องเล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน

3.เปิดเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค

4.ทำความสะอาด wristband ด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน

5.ทุกสัปดาห์ ทำความสะอาด Locker ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

6.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าพื้นที่อิเมจิเนีย

7.เพิ่มจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อตามโซนเครื่องเล่นต่างๆ

8.ทำความสะอาดห้องน้ำระหว่างวัน

9.ชี้แจงให้ความรู้พนักงาน และเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก