M CARD PROMOTION

M CARD PROMOTION

รับส่วนลด 5% เมื่อแสดงบัตร Expatriate M Card หรือ Prestige M Card ที่ IMAGINIA (1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อเดือน)

รับส่วนลด 10% เมื่อแสดงบัตร Scarlet M Card หรือ Platinum M Card ที่ IMAGINIA

ใช้คะแนนในบัตร M Card (รับเฉพาะบัตรแข็ง) ทุกประเภทเท่ายอดซื้อ แลกรับส่วนลด 15% พร้อมรับคะแนนคูณ 2

รับส่วนลด 5% เมื่อแสดงบัตร Platinum Tourist Card หรือ Gold Tourist Card คู่กับหนังสือเดินทาง

(สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เท่านั้น)