The philosophy

The philosophy


“รากฐานการคิดค้นการเล่นของอิเมจิเนีย”

ความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่ได้รับการค้นคว้าและยอมรับจากนักวิชาการพัฒนาการเด็กจากทั่วโลก ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมสมอง ที่สมดุลทั้งการคิดวิเคราะห์, การวางเมล็ดพันธุ์ในด้านจิตใจ, ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีปฎิสัมพันธ์ในสังคม การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้น จึงเป็นหัวใจของการเล่นในอิเมจิเนีย ที่ทำให้เกิดความสนุก, ประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามช่วงอายุของผู้เล่น ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ ที่สอดรับกับธรรมชาติ เฉพาะของเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กและทุกคนในครอบครัวสามารถพบกับสิ่งแปลกใหม่ ได้วางแผนทดลองแบบสร้างสรรค์ และสนุกสนานไปพร้อมกับการฝึกการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ อิเมจิเนีย จึงเป็นสถานที่ที่มอบทั้งความสนุกและการพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง ที่พร้อมทกุกด้านสำหรับเด็กทุกวัย