ART CABIN

ART CABIN

เวิร์คช้อปงานศิลปะแนวสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่จะช่วยปลูก
และปลุกจินตนาการในตัวเราออกมา โซนนี้มีคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ
และงานประดิษฐ์มาช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ของเราด้วยนะ!