IMAGINIA Board Game

IMAGINIA Board Game

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอิเมจิเนีย!
น้องๆที่เป็นสมาชิกอิเมจิเนีย สามารถนำคูปอง Art Cabin ในพาสปอร์ตมาแลกเพื่อทำบอร์ดเกมอิเมจิเนีย
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้!